Cenník služieb - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník služieb

Služby obce
     
    Cenník služieb a poplatkov

    Poplatok za prenajatie sály KD /1 deň/
    • pre občana 10 EUR
    • pre cudzích občanov 20 EUR
    • prenájom kuchynky pri sále 20 EUR
    • pre právnické osoby 50,00 EUR
    - ak je sála vykurovaná, energia sa pripočíta k poplatku

    Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 4,00 EUR
    Služby v obci:

    1.Obecný traktor:
    -dovoz obecným traktorom pre fyzické a právnické osoby jedna motohodina 19,00 EUR
    -dovoz obecným traktorom pre občanov obce Hatné jedna motohodina 19,00 EUR
    + plus účtuje sa aj stojné traktora a to :
    o počas v pracovnom čase vodiča 1 hod. – 3,32 EUR
    o nadčas vodiča v pracovnom dni 1 hod. – 4,00 EUR
    o v sobotu 1 hod. – 4,65 EUR
    o vo sviatok 1 hod. – 5,97 EUR

    2.Poplatok za požičanie rebríka dvojkolesového / 1 deň/
   • pre občana 1,32 EUR
   • pre právnickú osobu alebo cudzích občanov 3,32 EUR

MŠ Hatné
- príspevok za celodenný pobyt v MŠ 10,00 EUR
- príspevok na nákup potravín pre 1 dieťa v MŠ 1,27 EUR
• len raňajky 0, 40 EUR
- príspevok na nákup potravín pre dosp. stravníkov 1, 26 EUR
- príspevok na nákup potr. pre cudzieho stravníka 1, 90 EUR

Cintorín
1. Poplatky za prenájom hrob. miesta na 10 rokov:
o jedno hrob 13 EUR
o dvoj hrob 25 EUR
o troj hrob 35 EUR
o detský hrob 10 EUR
2. Poplatok za každý vstup na pohrebisko za účelom vykonávania
kamenárskych a stavebných prác 5 EUR
3. Cenník služieb pohrebného obradu:
• využitie obradnej miestnosti v dome smútku za 1 pohreb 6,63 EUR
• použitie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň 1,65 EUR
• organizácia pohrebu, ozvučenie cintorínu 4,97 EUR


Správne poplatky

1.Stavebná správa

1.1 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
a) pre fyzické osoby 40,00 EUR
b) pre právnické osoby 100,00 EUR

1.2. návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00 EUR

1.3. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb(nadstavba, prístavba)
a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu):
a) na stavby na bývanie:
• na stavbu rodinného domu 50,00 EUR
• na stavbu bytového domu 200,00 EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:
• ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² 25,00 EUR
• ak zastavaná plocha presahuje 25 m² 50,00 EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie:
• rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,00 EUR
• bytových domov 100,00 EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb
na individuálnu rekreáciu:
• garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00 EUR
• na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00 EUR
• na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd 30,00 EUR
• na spevnené plochy a parkoviská 30,00 EUR
• na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény 30,00 EUR
Pol.60a/
c/ ohlásenie drobnej stavby 10,00 EUR

2.Všeobecná správa

1. vyhotovenie odpisu(fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného listu z knihy narodení,
knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 1,50 EUR
2. osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v
úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
• v slovenskom jazyku 1,50 EUR
• v cudzom jazyku 3,00 EUR
3. vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia a pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte 5,00 EUR
4. osvedčenie
• podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2 EUR


• odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za
každý podpis 5,00 EUR

4. Pôdohospodárstvo

1. vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný 1,50 EUR
b) mesačný 3,00 EUR
c) ročný 7,00 EUR
d) trojročný

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky