Materská škola - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Materská škola

Materská škola
MŠ v Hatnom
poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a
deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Taktiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Priestorová kapacita je 24 miest.
Súčasťou MŠ je aj školská kuchyňa. Mesačný rodičovský príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť o dieťa je 10 EUR u detí,
ktoré nedovŕšili predškolský vek.

Kontakty
adresa: MŠ Hatné, 018 02 Hatné č. 128
telefón. 042/4356 170
e-mail: mshatne@centrum.sk

Prevádzka MŠ otvorená v pondelok až piatok od 6,30 do 15,15 hod.

Pedagogickí zamestnanci:
     • Bc. Lýdia Gardianová - riaditeľka MŠ
     • Mgr. Dana Palíková - učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci:
     • Veronika Šarlayová - vedúca ŠJ
     • Zuzana Šibíková - kuchárka ŠJ
     • Ivana Seková - školníčka MŠ

V MŠ pracuje Rada školy v tomto zložení:
Predseda:
     • Marieta Hrkotová
Členovia:
     • Martina Šibíková
     • Mgr. Dana Paliková
     • Ivana Seková
     • Pavol Ištok

Výbor ZRŠ:
Predseda:
     • Martina Šibíková
Členovia:
     • Marta Paholíková
     • Dana Seková
     • Veronika Šarlayová
Pokladníčka:
     • Marieta Hrkotová

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Výchovno - vzdelávací proces prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED.
MŠ spolupracuje s CPPP a P, so ZŠ v Dolnej Marikovej a so zriaďovateľom, obcou Hatné.
Počas šk. roka pripravujeme spoločné akcie pre deti a rodičov v obci. Sú to napr. návšteva jazdeckého klubu v Upohlave, Deň úcty k starším, šarkaniáda, mikulášska a vianočná besiedka, karneval, Deň matiek, rozlúčka so škôlkou, výlety do prírody spojené s opekačkou.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky