Profil - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil

Obstarávanie

Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ: Obec Hatné

Sídlo: Obecný úrad Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obceObec Hatné je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a

súťažných návrhov .

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Hatné vypracovala "Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšiu ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.


Referát verejného obstarávania

Mgr. Iveta Žilovcová

e-mail:obechatne@stonline.sk

t.č.: +421 42 4356 158


Obec Hatné bude vo svojom profile zverejňovať  
- plán VO
- súhrnná štvrťročná správa
- aktuálne výzvy
- podlimitné zákazky
- nadlimitné zákazky

Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

http://www.ted.europa.eu/
http://www.simap.europa.eu/
http://www.uvo.sk/- plán VO

- súhrnná štvrťročná správa

- aktuálne výzvy

- podlimitné zákazky

- nadlimitné zákazky


Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.


http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.sk/
- plán VO

- súhrnná štvrťročná správa

- aktuálne výzvy

- podlimitné zákazky

- nadlimitné zákazky


Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.


http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.sk/
- plán VO

- súhrnná štvrťročná správa

- aktuálne výzvy

- podlimitné zákazky

- nadlimitné zákazky


Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.


http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.sk/
- plán VO

- súhrnná štvrťročná správa

- aktuálne výzvy

- podlimitné zákazky

- nadlimitné zákazky


Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.


http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.sk/
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky