Materská škola

MŠ v Hatnom

poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov adeťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.Taktiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Priestorová kapacita je 24 miest.Súčasťou MŠ je aj školská kuchyňa. Mesačný rodičovský príspevokna čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť o dieťa je 10 EUR u detí,ktoré nedovŕšili predškolský vek.

Kontakty
adresa: MŠ Hatné, 018 02 Hatné č. 128
telefón: 042/4356 170
e-mail: mshatne@centrum.sk

Prevádzka MŠ otvorená v pondelok až piatok od 6,30 do 15,15 hod.

Pedagogickí zamestnanci:

 • Bc. Lýdia Gardianová – riaditeľka MŠ
 • Mgr. Dana Palíková – učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci:

 • Veronika Šarlayová – vedúca ŠJ
 • Zuzana Šibíková – kuchárka ŠJ
 • Ivana Seková – školníčka MŠ

V MŠ pracuje Rada školy v tomto zložení:

Predseda: Mgr. Katarína Dubcová

Podpredseda: Ing. Adriana Hanincová

Členovia:

 • Martina Šibíková
 • Mgr. Dana Paliková
 • Ivana Seková
 • Pavol Ištok

Výbor ZRŠ:Predseda:

 • Marieta Hrkotová

Členovia:

 • Lenka Sláviková – podpredseda
 • Zuzana Kocúrová
 • Dominika Bútorová

Pokladníčka:

 • Marieta Hrkotová

Stravovacia komisia:               
Veronika Šarlayová
Zuzana Kocúrová               
Ivana Seková               
Dana Palíková

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.Výchovno – vzdelávací proces prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED.MŠ spolupracuje s CPPP a P, so ZŠ v Dolnej Marikovej a so zriaďovateľom, obcou Hatné.Počas šk. roka pripravujeme spoločné akcie pre deti a rodičov v obci. Sú to napr. návšteva jazdeckého klubu v Upohlave, Deň úcty k starším, šarkaniáda, mikulášska a vianočná besiedka, karneval, Deň matiek, rozlúčka so škôlkou, výlety do prírody spojené s opekačkou.

Dokumenty

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2020

Prijímanie dieťaťa do MŠ 2020

Školský vzdelávací program

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ Hatné

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.