Materská škola

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

1. Zákonné podmienky:

a.) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je

predprimárne vzdelávanie povinné.

b.) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ktoré dovŕšilo päť rokov veku do31.augusta 2022.

c.) Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.

 Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.

Formulár žiadosti je k dispozícii v materskej škole, ako aj na webovej stránke

www.hatne.sk/obec/materska-skola/

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

Súčasťou žiadosti je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

2. Rodný list dieťaťa ( kópiu)

3. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacích potrebami je potrebné predložiť  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

4. v prípade, že žiadate o celodennú formu výchovy je potrebné predložiť potvrdenie o zamestnaní oboch zákonných zástupcov dieťaťa (obmedzená kapacita na spanie).

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

-osobne/v priestoroch materskej školy.

– prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou.

-poštou

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

  • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
  • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
  • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť);
  • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

v Hatnom, dňa: 28.3.2022

Bc. Lýdia Gardianová, Riaditeľka MŠ

Oznam pre rodičov – zmena pri uplatnení dotácie na stravu od 1.9.2021

FOTKY MŠ

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 29. marca 2022.