Preskočiť na obsah

Materská škola

ZÁPIS DETÍ DO MŠ 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Hatné, Hatné 46, 018 02

v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že:

Prijímanie žiadostí  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch od 2.mája do 30.mája 2023

Forma podávania žiadosti:

 1. Zákonný zástupca prinesie vyplnenú žiadosť osobne do MŠ  
 2. Tlačivo žiadosti je možné si prevziať osobne v MŠ, alebo stiahnuť na webovej stránke obce   (Obce Hatné – horná lišta –  Obec – kolónka Materská škola)
 3.  Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 1. Prijímajú sa písomné žiadosti, podpísané zákonnými zástupcami, kompletne vyplnené spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní. Lekár sa nevyjadruje o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale  o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie
 2. K žiadosti je potrebné priniesť (rodný  list dieťaťa – overenie správnosti údajov, kópiu kartičky poistenca dieťaťa)
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.


Prednostne sa prijíma v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:


 1. Pre dieťa, ktoré k 31.8. dovŕši vek 5 rokov , je predprimárne vzdelávanie  povinné.
 2. Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.)

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP

 • do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa                     v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
 • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).
 • Ak dieťaťa k 31.8.2023 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe:
 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • a s informovaným súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Deti, ktoré nedovŕšia do 31.8. vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, zákonný zástupca takéhoto dieťaťa  predloží spolu so  žiadosťou aj
 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Ostatné kritéria prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy sa uprednostnia

 • deti súrodencov, ktoré navštevujú  MŠ Hatné – najmä súrodencov s plnením  povinného  predprimárneho vzdelávania a potom ostatné súrodenecké vzťahy, ktoré dovŕšili do 31.8. vek 3 roky
 • Z dôvodu adaptácie možno prijať dieťa na adaptačný pobyt. Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve, štyri hodiny denne. Ak bude adaptácia dieťaťa rýchla, plynulá a bezproblémová, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom, chodiť od nasledujúceho dňa, na celý deň. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení na túto možnosť, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa.

O PRIJATÍ alebo NEPRIJATÍ dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania rozhodne riaditeľ materskej školy do 30. júna 2023.

Dôležité !!!

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením) – Písomné vyhlásenie.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy – Písomné vyhlásenie 1 

FOTKY MŠ