Materská škola

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa podávajú od 1.mája 2021 do 31. mája 2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na webovej stránke Obec Hatné, alebo v MŠ.

Pri podaní žiadosti sa vyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť musí byť riadne vypísaná a podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Priniesť ju môžete osobne, alebo poslať poštou.

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov

riaditeľka MŠ Gardianová

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

FOTKY MŠ

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 21. apríla 2021.