SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

V našej obci sa začína vrecový zber plastov a tetrapakov z rodinných domov. V najbližších dňoch si treba vyzdvihnúť vrecia na plasty na obecnom úrade v Hatnom.  

 Zber bude prebiehať formou kus za kus. To znamená, koľko vriec občan vytriedi, toľko prázdnych vriec dostane. V prípade ich nedostatku, si vrecia môžete vyzdvihnúť na OcÚ. 

Do vriec sa budú separovať plasty aj tetrapaky / plastové fľaše, obaly, fólie, igelitové tašky, mikroténové sáčky, kelímky, obaly z kozmetiky, obaly z mliek nápojov, plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš, viečka, hliníkové konzervy/. Nádoby, ktoré slúžili na zber plastov, budú odteraz slúžiť na zber skla. Nádoby na tetrapaky budú naďalej slúžiť na zber tetrapakov.

V čase vývozu si vrecia vyložíte pred bránu a firma Chudovský, a. s., bude autom prechádzať po obci a vrecia s odpadom odoberať. Vrecia je potrebné zviazať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva.

Občan, ktorý býva na mieste, kde sa smetiarske auto nedostane, je povinný vrecia s odpadom v čase vývozu preniesť na miesto prístupné pre auto.

Termín vývozu bude vždy občanom oznámený verejným rozhlasom.

HARMONOGRAM VÝVOZU PLASTOV A TETRAPAKOV

Január – 15.01.2021
Február – 12.02.2021
Marec – 12.03.2021
Apríl – 16.04.2021
Máj – 14.05.2021
Jún – 11.06.2021
Júl – 16.07.2021
August – 13.08.2021
September – 17.09.2021
Október – 16.10.2021
November – 12.11.2021
December – 13.12.2021

Vrecia s plastami a tetrapakmi musia byť zviazané a pripravené na dostupných miestach. Za pochopenie ďakujeme!

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.