„Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 – 2023“ – oznámenie o začatí posudzovania strategického dokumentu

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 3. októbra 2022
Kategória

Link na dokument: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-trencianskeho-samospravneho-kraj

Prílohy