Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Hatné

Sídlo: Obecný úrad Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce

Obec Hatné je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťažných návrhov .

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Hatné vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšiu ako podlimitné zákazky“. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Referát verejného obstarávania:

Mgr. Iveta Žilovcová

e-mail: obec@hatne.sk

t.č.: +421 42 4356 158

Obec Hatné bude vo svojom profile zverejňovať:  
– plán VO
– súhrnná štvrťročná správa
– aktuálne výzvy
– podlimitné zákazky
– nadlimitné zákazky

Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

http://www.ted.europa.eu/
http://www.simap.europa.eu/
http://www.uvo.sk

SÚHRNNÉ SPRÁVY

I.Q_2013_súhrnná_správa
II.Q_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
III.Q_13_Súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
IV.Q_2013_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
I.Q_2014_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
II.Q_2014_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
III.Q_2014_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
IV.Q_2014_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou
I.Q_2015_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

II.Q_2015_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

III.Q_2015_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

IV.Q_2015_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

I.Q_2016_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

II.Q_2016_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

III.Q_2016_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

IV.Q_2016_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

I.Q_2017_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

III.Q_2019_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou

IV.Q_2019_súhrnná_správa_o_zákazkach_s_nízkou_hodnotou