Preskočiť na obsah

Cenník služieb

Cenník obecných služieb

Správne poplatky

Cenník služieb a poplatkov

Poplatok za prenajatie sály KD  /1 deň/

 • pre občana: 10 EUR   
 • pre cudzích občanov: 30 EUR
 • prenájom kuchynky pri sále:  20 EUR
 • prenájom kuchynky pri sále cudzí občan:  30 EUR
 • pre právnické osoby – sála: 50 EUR

–          ak je sála vykurovaná, energia sa pripočíta k poplatku

Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase: 4,00 EUR  

Služby v obci

1.Obecný traktor:

 •         dovoz obecným traktorom pre fyzické a právnické osoby jedna motohodina: 22,00 EUR
 •         dovoz obecným traktorom pre občanov obce Hatné jedna motohodina: 24,00 EUR

             + plus účtuje sa aj stojné traktora a to:

 •  počas v pracovnom čase vodiča : 1 hod. – 3,32  EUR
 •  nadčas vodiča v pracovnom dni: 1 hod. –  4,00 EUR
 •  v sobotu: 1 hod. – 4,65 EUR
 •  vo sviatok: 1 hod. –  5,97 EUR

2.Poplatok za požičanie rebríka dvojkolesového / 1 deň/·  

 pre občana: 1,32 EUR·   
pre právnickú osobu alebo cudzích občanov: 3,32 EUR

MŠ Hatné

 •  príspevok za celodenný pobyt v MŠ: 10,00  EUR
 •  príspevok na nákup potravín pre 1 dieťa v MŠ: 1,37  EUR

  ·   len raňajky: 0,40 EUR

 • príspevok na nákup potravín pre dosp. stravníkov: 1,26 EUR
 •  príspevok na nákup potr. pre cudzieho stravníka: 2,00 EUR

Cintorín

 1. Poplatky za prenájom hrob. miesta na 10 rokov:
 •  jedno hrob: 13 EUR
 •  dvoj hrob: 25 EUR
 •  troj hrob: 35 EUR
 •  detský hrob: 10  EUR
 1. Poplatok za každý vstup na pohrebisko za účelom vykonávania

        kamenárskych  a stavebných prác 5 EUR

3.   Cenník služieb pohrebného obradu:·         
využitie obradnej miestnosti v dome smútku za 1 pohreb: 6,63EUR·         
použitie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň: 1,65EUR·         
organizácia pohrebu, ozvučenie cintorínu: 4,97 EUR

Správne poplatky

1. Stavebná správa

1.1 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, aleborozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
a) pre fyzické osoby: 40,00 EUR
b) pre právnické osoby: 100,00 EUR 

1.2. návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: 20,00 EUR 

1.3. Žiadosť o stavebné povolenie  alebo na zmeny dokončených stavieb(nadstavba, prístavba)a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu):
a) na stavby na bývanie:

 • na stavbu rodinného domu: 50,00 EUR
 • na stavbu bytového domu: 200,00 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmenydokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:

 • ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²: 25,00 EUR
 • ak zastavaná plocha presahuje 25 m² : 50,00 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie:

 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu:  35,00 EUR
 • bytových domov:  100,00 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo staviebna individuálnu rekreáciu:

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami: 30,00 EUR
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť:  30,00 EUR
 • na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd: 30,00 EUR
 • na spevnené plochy a parkoviská: 30,00 EUR
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény: 30,00 EUR

Pol.60a/c/ ohlásenie drobnej stavby: 10,00 EUR 

2. Všeobecná správa 

 1. vyhotovenie odpisu(fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného listu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu : 2,00 EUR
 1. osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín  a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
  ·v slovenskom jazyku: 2,00 EUR·        
   v cudzom jazyku: 3,00 EUR
 1. vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia a pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte: 5,00 EUR
 2.    osvedčenie·podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 2,00 EUR  ·        
  odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a zakaždý podpis: 5,00 EUR 

3. Pôdohospodárstvo 

 1. vydanie rybárskeho lístka:

 a) týždenný: 1,50 EUR     

b) mesačný: 3,00 EUR     

c)  ročný: 7,00 EUR      

d)  trojročný: 17,00 EUR