Preskočiť na obsah

Správa pohrebiska

Vážení občania!

Obec Hatné, ako správca pohrebiska v obci Hatné, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili alebo neobnovili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto na ďalších 10 rokov, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Hatnom.V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a zaplatiť poplatok za hrobové miesto.


Poplatok za hrobové miesto sa platí na 10 rokov:

Dvojhrob       25,00€

Jednohrob     13,00€

Detský hrob  10,00€

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto, môže byť takéto hrobové miesto zrušené!

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hatné