Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Hatné.

Zverejnené
16. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. septembra 2021